Vyhlášky, zákony a strategické dokumenty

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2016-01-místní poplatek (kom.odpad).pdf

 1.1.2017

OZV č.1/2017 Požární řád obce Číhošť
2017-01-požární řád obce.pdf

1.4.2017 

OZV č.2/2017 o nočním klidu 

2017-02-noční klid.pdf

1.1.2018 

 OZV č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom.odpadů a nakládání se stavebním odpadem
2018-01-systém shromažďování odpadu.pdf

1.5.2018

Nařízení obce č.1/2019, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

2019-Nařízení-zákaz-podomní prodej.pdf

1.8.2019

OZV č.1/2019 o místním poplatku ze psů

2019-01-místní poplatek ze psa.pdf

1.1.2020

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Strategické dokumenty: