Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
 • 1. Název
  Obec Číhošť
 • 2. Důvod a způsob založení

  Obec Číhošť (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

  Obec:

  - je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

  - je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

  - vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

  - pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

  Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
   
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   • oficiální
    Obec Číhošť
    Číhošť 44
    582 87 Číhošť
     
    
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • oficiální
    Obec Číhošť
    Číhošť 44
    582 87 Číhošť
    
  • 4.3 Úřední hodiny
    
    
  • 4.4 Telefonní čísla
   • mobilní: +420 720 456 678
   • pevná linka: +420 569 739 265

    

  • 4.5 Adresa internetových stránek

    

  • 4.6 Adresa podatelny
   Změnit popis odkazu (nevyplněno).
   • oficiální
    Obec Číhošť
    Číhošť 44
    582 87 Číhošť 

    

  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   • podatelna: obeccihost@volny.cz

    

  • 4.8 Datová schránka
   • avab6ft

    

  • 4.9 ID datové schránky
   • avab6ft