Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Číhošť

2. Důvod a způsob založení

Obec Číhošť (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Číhošť,Číhošť 44,582 87 Číhošť

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Číhošť,Číhošť 44,582 87 Číhošť

4.3 Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

pevná linka: 569 739 265
mobilní telefon: 720 456 678

4.5. Číslo faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.cihost.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obeccihost@volny.cz

4.8 Další elektronické adresy

nejsou

4.9 ID datové schránky

avab6ft

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1124486369/0800

6. IČO

00267295

7. DIČ

CZ00267295

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet a dokumenty dle zákona 250/2000 Sb.

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

 

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: