Výběr poplatků ze psů a za "kom.odpad" za rok 2019Datum konání:
20.2.2019
Datum ukončení:
9.4.2019

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“

 

Na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za „komunální odpad“) jsou splatné do 31.3.2019 poplatky ze psa a za „komunální odpad“. Tyto poplatky lze zaplatit složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční domu) nebo v úředních hodinách nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu.

 

POPLATEK ZE PSA

  • 100,- Kč (za prvního psa)
  • 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

Kč 100,- fyzická osoba

  • která má v obci trvalý pobyt,
  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně podobu delší 3 měsíců,
  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

Kč 500,- rekreační objekt

  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.