Výběr poplatků ze psa a za "komunální odpad" za rok 2021Datum konání:
24.2.2021
Datum ukončení:
31.3.2021

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“ probíhá od 1.3.2021

Vážení spoluobčané,

s ohledem na současnou epidemiologickou situaci Vás žádáme, abyste poplatky ze psa a za „komunální odpad“ za rok 2021 uhradili BEZHOTOVOSTNĚ

složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční číslo domu) 

- nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu

Pro ty z Vás, kdo nemají možnost bezhotovostní platby, můžete zaplatit poplatky hotově v úředních hodinách na Obecním úřadě v Číhošti:

Pondělí 08,00 – 11,00

Středa  12,00 – 15,00

POPLATEK ZE PSA

  • 100,- Kč (za prvního psa)

  • 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

 

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

100,- Kč fyzická osoba,

která je přihlášena v obci.

Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P.

500,- Kč fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.