Výběr poplatků ze psa a za "komunální odpad" za rok 2020Datum konání:
17.2.2020
Datum ukončení:
31.5.2020

Výběr poplatků ze psa a za „komunální odpad“ probíhá od 17.2.2020

 Výběr poplatků se prodlužuje do 31.5.2020.

Na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za „komunální odpad“) jsou splatné do 31.3.2020 poplatky ze psa a za „komunální odpad“. Tyto poplatky lze zaplatit složenkou na adresu Obecní úřad Číhošť, Číhošť 44, 582 87 Číhošť (do poznámky napište číslo popisné nebo evidenční domu) nebo na účet č.1124486369/0800 s variabilním symbolem čísla popisného nebo evidenčního domu.

 

 

POPLATEK ZE PSA

 100,- Kč (za prvního psa)

 150,- Kč (za druhého a každého dalšího psa)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 

 

POPLATEK ZA „KOMUNÁLNÍ ODPAD“

100,- Kč fyzická osoba,

která je  přihlášena v obci.

Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P.

 

500,- Kč fyzická osoba,

která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.